menu close

Chính sách bảo mật

I. Trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi

Bảo vệ thông tin người dùng

Chúng tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng cung cấp trên website firework.vn. Thông tin của người dùng sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt.

Thu thập thông tin của bạn

Để tạo thuận lợi cho quá trình tuyển dụng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn nhằm đưa ra gợi ý tốt nhất cho quá trình tìm việc của bạn

Chúng tôi có thể lưu trữ những thông tin trong quá trình ứng tuyển như tên, địa chỉ email, số điện thoại .... và sử dụng cho quá trình ứng tuyển của bạn.

Sử dụng thông tin của bạn

Trong quá trình tham gia ứng tuyển, thông tin của bạn có thể được gửi cho nhà tuyển dụng để sử dụng trong quá trình tìm kiếm ứng viên.


II. Quyền Và Trách Nhiệm Của Người Sử Dụng

Toàn quyền kiểm soát thông tin của mình

Bạn có toàn quyền kiểm soát thông tin của mình, các thông tin được phép chia sẻ hoặc không.

Cập nhật thông tin

Để thuận lợi cho quá trình tham gia ứng tuyển, bạn nên liên tục cập nhật thông tin cá nhân để đảm bảo khả năng trúng tuyển cao nhất.

Chia sẻ thông tin

Trong quá trình sử dụng website, khi chia sẻ thông tin cá nhân của người khác cần có sự đồng ý của cá nhân đó. Mọi thông tin sai sự thật đều vi phạm Điều khoản của chúng tôi.