menu close

Mô tả công việc

• Work directly with IT Team and Sales Team
• Performing test execution and delivering test reports
• Processing client data by systematizing raw data
• Analyzing test results on database impacts, errors or bugs, and usability
• Work on other tasks assigned by Team Leader

  • Làm việc trực tiếp với team IT và team Sales
  • Thực hiện và gửi báo cáo thử nghiệm
  • Xử lý dữ liệu khách hàng bằng cách hệ thống hóa dữ liệu thô
  • Phân tích kết quả kiểm tra về tác động cơ sở dữ liệu, lỗi và khả năng sử dụng
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do team leader giao

Yêu cầu ứng viên

• At least 2 year of experience in Tester
• Experience in developing test cases, executing test and reporting test results
• Experience in working with database
• Work with software developers and project support teams
• Run manual and automated tests
• Meet with system users to understand the scope of projects
• Good organizational skills and detail-oriented mindset
• Time, pressure management

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tester
• Có kinh nghiệm phát triển test case, thực thi test và báo cáo kết quả test
• Có kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu
• Làm việc với các nhà phát triển phần mềm và nhóm hỗ trợ dự án
• Chạy các bài kiểm tra thủ công và tự động
• Gặp gỡ người dùng hệ thống để hiểu phạm vi của các dự án
• Kỹ năng tổ chức tốt và tư duy định hướng chi tiết
• Quản lý thời gian, áp lực

Quyền lợi

• Working hours: Mon – Fri, 8.30 a.m – 5.30 p.m (lunch time: 11.50 a.m – 12.50 p.m), Monday working online
• Competitive salary package with 13th month bonus, parking allowance and monthly lunch allowance.
• 12 days of paid annual leave
• Benefits for employee will be counted according to Vietnamese Labour Laws
• Working in an energy and dynamic environment 
• Monthly lunch meal with colleagues

Việc làm gợi ý dành cho bạn