menu close

Mô tả công việc

- Kiểm tra, đối chiếu, tổng hợp các số liệu, lập báo cáo tài chính về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Check, compare, summarize data, prepare financial statements on the production and business situation of the Company. 
- Lập các báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác và đảm bảo chúng tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.
Prepare financial statements for accuracy and make sure they comply with all applicable laws and regulations.
- Xem xét sổ sách tài khoản và kiểm tra hệ thống kế toán để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả và tuân theo tất cả các thủ tục kế toán do Công ty và Cơ quan nhà nước yêu cầu.
Review account books and examine accounting systems to ensure they are efficient and follow all accounting procedures mandated by the company and the government.
- Quản lý và hạch toán các giao dịch hàng ngày.
Manage and record bookkeeping of the daily transactions.
- Đối chiếu bảng cân đối kế toán hàng tháng.
Reconcile monthly balance sheet.
- Chịu trách nhiệm về thuế tại Việt Nam
Be in charge of tax in Vietnam entity.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Collecting and synthesizing accounting data when required.
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Provide data to the Board of Directors or functional Department when required.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
Explain data and provide documents and data to tax, audit, and inspection agencies upon request.
- Đưa ra các đề xuất để cải thiện quy trình đối chiếu và thu thập
Make recommendations for improving reconciliation & collection processes.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Maintain accounting data and documents according to regulations.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.
Other duties as assigned by line manager. 

Yêu cầu ứng viên

Giới tính: Nam/Nữ;
Gender: Male/Female 
Độ tuổi: Theo quy định của Luật Lao động và của Nhà nước có liên quan;
Age: According to the provisions of the Labor Law and the State concerned;
Sức khoẻ: Đủ sức khoẻ làm việc theo kết luận của cơ quan Y tế;
Health: Healthy enough to work according to the conclusion of the Health agency;
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Careful, honest, enthusiastic and responsible at work
- Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán hoặc tương đương.
University majoring in Finance - Accounting or equivalent.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng chuyên môn trong đó có hơn 3 năm ở vị trí tương đương.
At least 5 years relevant experience including more than 3 years at the position equivalent
- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán và thuế ( Hiểu biết sâu rộng, thành thạo )
Sound knowledge of local accounting and tax
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo. ( Hiểu biết sâu rộng, thành thạo )
Skills of analysis, synthesis and reporting..
- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên. ( có tác phong, tố chất)
Employee leadership skills.
- Kỹ năng lập kế hoạch. ( thành thạo)
Planning skills.
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc. ( Thành thạo, hoàn toàn độc lập)
Job organization and supervision skills.
- Kỹ năng giao tiếp tốt. ( tự tin, thân thiện, khiêm tốn)
Good communication skill 
- Tiếng anh ( tương đối, giao tiếp căn bản, soạn và check mail, xem báo cáo, tài liệu chuyên ngành)
English
- Tin học ( thành thạo, độc lập)
Information Technology 

Quyền lợi được hưởng

- Tăng lương hàng năm
- Thưởng KPI, lương tháng 13, quà ngày sinh nhật, quà ngày lễ, Tết.
- Tham gia Bảo hiểm trên tổng mức lương và nhiều chế độ phúc lợi khác thuộc tập đoàn CJ
- Có xe đưa rước từ HCM

Việc làm gợi ý dành cho bạn